Проблеми слов’янознавства

 

2014. Випуск 63

 

 

С Т А Т Т І

 

Войтович Л. Лев Данилович і боротьба за краківський престол в останній чверті ХІІІ ст. С. 9

Любащенко В. Україна і “Слов’янська реформація” Анджея Венгерського: сучасне прочитання/. С. 22

Куций І. Слов’янофільство як ідейно-світоглядне джерело слов’янської цивілізаційної ідентичності українських інтелектуалів ХІХ ст. С. 37

Новінський Ф. Ставлення російської політичної еліти до балканських слов’ян під час Східної Кризи 1875–1878 рр. (за матеріалами мемуарних джерел). С. 51

Теплий І. Прижиттєві переклади й автопереклади творів Івана Франка (на матеріалі польської та російської мов). С. 73english version

Галілей С. Україномовні впливи в “Селянках” Шимона Шимоновича. С. 101

Карабан Л. Томаш Падура: відомий і невідомий. С. 113

Бацевич Ф. Номінативні й комунікативні функції полонізмів у сімейному спілкуванні україномовної особистості. С. 123

Боренько Н. Польський фаянс в інтер’єрі традиційного народного житла ХІХ–ХХ ст. на українсько-польському пограниччі. С. 135

Трояновська М. Народні мотиви в польській графіці міжвоєнного періоду (на матеріалі графічної теки Анелі (Лелі) Павліковської). С. 145

 

 

О Г Л Я Д И Т А П О В І Д О М Л Е Н Н Я

 

Лєх-Кірштейн Д. Історія Сілезії крізь призму географічних назв. С. 167

Дудяк О. Соціальна структура польської громади м. Львова за даними перепису 1931 р. С. 176

Бурцева М. Образи "свого”, "іншого” та "чужого” у хорватському медіапросторі першої половини 1990-х років. С. 186

П’єтшак В. Міф Східних кресів у сучасному українському польськомовному щоквартальнику "Krynica". С. 197

Журашек-Рись І. Польські назви тканин у рукописах XVIII ст. (за матеріалами двох інвентарів скарбниці Вірменського архикафедрального собору у Львові). С. 204

Нечитайло І. Прамовні локалізми як джерело слов’янської зоонімії. С. 214

Бундза І. Функціонування множинних форм польських іменників на позначення смутку. С. 220

 

 

РЕЦЕНЗІЇ

 

Васильєва Л. Енциклопедія культури лужицьких сербів: за ред. Ф. Шена, Д. Шольце / за співпраці С. Хозе, М. Міртшин, А. Похонч. (Баутцен: Домовіна, 2014. 579 c.) Sorbisches Kulturlexikon: Herausgegeben von Franc Sen und Dietrich Scholze, unter Mitarbeit von Susanne Hose, Maria Mirtschin und Anja Pohontsch. (Bautzen: Domovina-Verlag, 2014. 579 s.). С. 231

Татаренко А. Фелікс Штейнбук. Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі (Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. 248 с.). С. 234

 

 

Х Р О Н І К А Н А У К О В О Г О Ж И Т Т Я

 

Моторний О. Міжнародний сорабістичний семінар "Сорабістика: сучасність і перспективи” (до 90-ліття від дня народження К. Трофимовича). (Львів, 4–6 жовтня 2013 р.). С. 239

Ніколайчук Х., Сливинський О. Міжнародна наукова конференція "Польська мова і полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність”. (Львів, 24–26 жовтня 2014 року). С. 241

 

 

ЮВІЛЕЇ

 

Брилинська Н. До 85-річчя Володимира Андрійовича Моторного. С. 245

 

 

IN MEMORIAM

 

© Львівський національний університет імені Івана Франка

Проблеми слов’янознавства