Кафедри

1. Адміністративного та фінансового права
2. Алгебри та логіки
3. Аналітичної економії і міжнародної економіки
4. Англійської філології
5. Археології та спеціальних галузей історичної науки
6. Астрофізики
7. Банківського і страхового бізнесу
8. Безпеки життєдіяльності
9. Бібліотекознавства і бібліографії
10. Біофізики та біоінформатики
11. Біохімії
12. Ботаніки
13. Вищої математики
14. Генетики та біотехнології
15. Географії України
16. Геології корисних копалин
17. Геометрії та топології
18. Геоморфології і палеогеографії
19. Ґрунтознавства і географії ґрунтів
20. Екології
21. Економічної і соціальної географії
22. Конструктивної географії та картографії
23. Раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
24. Туризму
25. Фізичної географії
26. Давньої історії України та архівознавства
27. Дискретного аналізу та інтелектуальних систем
28. Диференціальних рівнянь
29. Екологічної та інженерної геології і гідрогеології
30. Економіки підприємств
31. Економіки України
32. Економічної кібернетики
33. Економічної теорії та маркетингу
34. Експериментальної фізики
35. Електроніки
36. Етнології
37. Європейського права
38. Загального мовознавства
39. Загальної та регіональної геології
40. Загальної та соціальної педагогіки
41. Загальної фізики
42. Зарубiжної преси та iнформацiї
43. Зоології
44. Іноземних мов для гуманітарних факультетів
45. Іноземних мов для природничих факультетів
46. Іноземних мов факультету міжнародних відносин
47. Інформаційних систем
48. Інформаційних систем в менеджменті
49. Історичного краєзнавства
50. Історичної геології та палеонтології
51. Історії держави, права та політико-правових учень
52. Історії середніх віків та візантистики
53. Історії та теорії соціології
54. Історії філософії
55. Історії Центральної та Східної Європи
56. Класичної філології
57. Конституційного права
58. Країнознавства і міжнародного туризму
59. Кримінального права та кримінології
60. Кримінального процесу та криміналістики
61. Математичного і функціонального аналізу
62. Математичного моделювання
63. Математичного моделювання соціально-економічних процесів
64. Математичної економіки і економетрії
65. Менеджменту
66. Механіки
67. Міжкультурної комунікації та перекладу
68. Міжнародних відносин і дипломатичної служби
69. Міжнародних економічних відносин
70. Міжнародного економічного аналізу і фінансів
71. Міжнародного права
72. Мікробіології
73. Мінералогії
74. Мови засобів масової iнформації
75. Музикознавства
76. Музичного мистецтва
77. Оптоелектроніки та інформаційних технологій
78. Неорганічної хімії
79. Органічної хімії
80. Аналітичної хімії
81. Фізичної та колоїдної хімії
82. Німецької філології
83. Нових медій
84. Новітньої історії України
85. Нової та новітньої історії зарубіжних країн
86. Обліку і аудиту
87. Обчислювальної математики
88. Основ права
89. Перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура
90. Петрографії
91. Політології
92. Польської філології
93. Прикладної математики
94. Програмування
95. Психології
96. Радiомовлення i телебачення
97. Радіоелектронного матеріалознавства
98. Радіофізики та комп'ютерних технологій
99. Режисури та хореографії
100. Романської філології
101. Російської філології
102. Світової літератури
103. Слов’янської філології
104. Статистики
105. Сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича
106. Театрознавства та акторської майстерності
107. Теоретичної та прикладної статистики
108. Теоретичної фізики
109. Теорії і практики журналістики
110. Теорії літератури та порівняльного літературознавства
111. Теорії оптимальних процесів
112. Теорії та історії культури
113. Теорії та історії політичної науки
114. Теорії та філософії права
115. Теорії функцій і теорії ймовірностей
116. Трудового, аграрного та екологічного права
117. Українського прикладного мовознавства
118. Української літератури імені академіка Михайла Возняка
119. Української мови
120. Української преси
121. Української фольклористики імені академіка Філарета Колесси
122. Фізики Землі
123. Фізики металів
124. Фізики напівпровідників
125. Фізики твердого тіла
126. Фізичного виховання і спорту
127. Фізичної та біомедичної електроніки
128. Фізіології людини і тварин
129. Фізіології та екології рослин
130. Філософії
131. Філософії мистецтв
132. Фінансів, грошового обігу і кредиту
133. Хорового співу
134. Цивільного права та процесу